Serviciul de Ambulanta Judetean ALBA

REZULTATE FINALE CONCURS IULIE 2015

Rezultate finale concurs - iulie 2015


REZULTATE PROBE SCRISE

Rezultate probe scrise, din 14 - 15.07.2015


ANUNȚ CONCURS

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea a 3 (trei) functii contractuale de executie vacante pe durata nedeterminată.

Mai multe detalii aici


ANUNȚ CONCURS

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea a 2 (doua) functii contractuale de executie vacante pe durata nedeterminată de operator registrator de urgenta debutant.

Mai multe detalii aici

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concurs pentru ocuparea functiilor contractuale vacante pe durata nedeterminata, din data de 15.07.2015


ANUNȚ CONCURS

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea a 2 (doua) functii contractuale de executie vacante pe durata nedeterminată de asistent medical generalist PL la Statia centrala Alba Iulia pentru compartimentul de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat.

Mai multe detalii aici

Selectia dosarelor

Nr. 1416 / 07.07.2015

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical generalist PL, pe durata nedeterminata, din data de 14.07.2015:

 1. Arion Mariana Sorina - admis;
 2. Cioara Laura - admis;
 3. Daian Cristina Nicoleta - admis;
 4. Dancea Maria Cristina - admis;
 5. Guran Alexandra - admis;
 6. Macarie Marcela Daniela - admis;
 7. Mocanu Elena Laura - admis;
 8. Plic Florin Artenie - admis;
 9. Vacariu Liviu Florin - admis.

Presedintele comisiei,

Dr. Sulutiu Marius


ANUNȚ CONCURS

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacantă de 1 post, cu ½ norma de consiler juridic gradul I A la Compartimentul Legislatie si Contencios.

Concursul va avea loc in data de 23.06.2015, ora 10, la sediul unitatii din Alba Iulia, str. Cal. Motilor, nr. 83, tel. 0258 834 211 si consta dintr-o proba scrisa si interviu.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
diploma de licenta in specialitate;
6 ani si 6 luni vechime in specialitate;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
15 iunie 2015, ora 15,00: data limită pentru depunrea dosarelor;
16 iunie 2015, selectia dosarelor;
23 iunie 2015, ora 10,00: proba scrisă;
29 iunie 2015, ora 10,00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Ambulanta Alba

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr. 53/2003-Codul Muncii-modificata si completata;
 • Legea nr 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, modificata si completata, -Titlul IV – Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si prim ajutor calificat;
 • Ordinul nr.2012/691/2008 pentru aprobarea normelor de aplicare ale Titlului IV, Sistemul national de urgenta si prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizizitie publica din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 republicata, privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

Calendarul de desfasurare a concursului:

 • proba scrisa in data de 23.06.2015 ora 10;
 • afisarea rezultatelor in data de 23.06.2015, ora 15;
 • depunerea contestatiilor in data de 24.06.2015, ora 15;
 • solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor in data de 25.06.2015, ora 15;
 • proba interviu in data de 29.06.2015 ora 10;
 • afisarea rezultatelor in data de 29.06.2015, ora 15;
 • depunerea contestatiilor in data de 30.06.2015, ora 15;
 • rezultatele finale in data de 01.07.2015, ora 10.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana la data de 15.06.2015, ora 15, la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Alba.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba, str. Calea Motilor, nr. 83, telefon 0258/834211.

MANAGER GENERAL

DR. SULUTIU MARIUSAmbulanta Alba